Arrondissement judiciaire de Diekirch

  • RUKAVINA Gilbert
   54, rue du Floss L-9202 DIEKIRCH
   Tel.: (+352) 80 99 22 – 1 Fax: (+352) 80 22 87 Email: rukavin@pt.lu

  • WEBER Georges
   5, Montée de la Seitert L-9201 DIEKIRCH
   Tel.: (+352) 26 80 33 44 Fax: (+352) 26 80 33 43 Email: info@huissierweber.lu

  • MULLER Patrick
   20, rue Pierre Olinger L-9264 DIEKIRCH
   Tel.: (+352) 288 66 9-1 Fax: (+352) 288 66 966 Email: info@huissier-muller.lu

Arrondissement judiciaire de Luxembourg

  • BIEL Pierre

1, rue Nicolas Simmer L-2538 LUXEMBOURG
Tel.: (+352) 45 40 30 – 1 Fax: (+352) 45 80 41 Email: 
etude@huissiers.lu

  • TAPELLA Yves
   14-16, rue du Canal L-4050 ESCH/ALZETTE
   Tel.: (+352) 26 53 50 1 Fax: (+352) 26 53 50 50 Email: huissiers@tapella-nilles.lu

  • NILLES Tom
   14-16, rue du Canal L-4050 ESCH/ALZETTE
   Tel.: (+352) 26 53 50 1 Fax: (+352) 26 53 50 50 Email: huissiers@tapella-nilles.lu

  • KURDYBAN Patrick
   21, rue des Genêts L-1621 LUXEMBOURG
   Tel.: (+352)  26 35 08 08 Fax: (+352) 27 69 42 6 Email: patrick.kurdyban@gmail.com

  • GALLE Geoffrey
   1, rue Nicolas Simmer L-2538 LUXEMBOURG
   Tel.: (+352) 45 40 30-1 Fax: (+352) 45 80 41 Email: etude@huissiers.lu

  • GLODEN Josiane
   8, rue de l’Alzette L-4010 ESCH/ALZETTE
   Tel.: (+352) 27 76 34 50 Fax: (+352) 27 76 34 71 Email: huissier.gloden@gmail.com

  • HOFFMANN Gilles
   33, boulevard Gr.-D. Charlotte L-1331 LUXEMBOURG
   Tel.: (+352) 26 54 45-1 Fax: (+352) 26 54 45 45 Email: info@huissier-hoffmann.lu

  • TAPELLA Nadine dite Nanou
   14-16, rue du Canal L-4050 ESCH/ALZETTE
   Tel.: (+352) 26 53 50 1 Fax: (+352) 26 53 50 50 Email: huissiers@tapella-nilles.lu

  • NILLES Cathérine
   21, rue des Genêts L-1621 LUXEMBOURG
   Tel.: (+352) 26 19 04 04 Fax: (+352) 26 19 04 84 Email: etude@huissier-nilles.lu

Chambre des Huissiers de Justice de Luxembourg

1, rue Nicolas Simmer

L-2538 Luxembourg